ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

انحراف معیار داده های خود را محاسبه نمایید.

ریشه دوم واریانس که انحراف معیار نامیده می‌شود دارای واحدی یکسان با متغیر اولیه است. نحوه محاسبه آن به شرح ذیل است:


واریانس و انحراف معیار بهترین شاخص ها جهت بررسی پراکندگی داده های کمی هستند.
لازم به یادآوری است در جایی که تعداد داده های ما 30 و یا کمتر از 30 باشند در مخرج کسر باید به جای N از N-1 استفاده کنیم و فرمول واریانس و انحراف معیار ما به صورت زیر خواهند بود:

و در این حالت به جای استفاده از s2 از S2 (برآورد واریانس) استفاده می کنیم. پس واریانس و انحراف معیار برای 3 عدد 300 و 200 و 100 برابر خواهد بود با:

نکته: اگر تمامی داده ها را با مقدار ثابتی جمع و یا از مقدار ثابتی کم کنیم میانگین داده های جدید به همان مقدار افزایش و یا کاهش می یابند ولی انحراف معیار و واریانس تغییر نمی کند.
به عنوان مثال اگر میانگین نمرات شرکت کنندگان در آزمون دستیاری امسال 400 و انحراف معیار نمرات آنها 10 و واریانس آن 100 باشد و سپس به تمام شرکت کنندگان 10 نمره اضافه نمایند میانگین نمرات جدید 410 خواهد بود اما انحراف معیار و واریانس همان مقادیر قبلی را خواهند داشت.
نکته: اگر تمامی داده ها را در مقدار ثابتی ضرب و یا بر مقدار ثابتی تقسیم نمائیم میانگین و انحراف معیار داده های جدید به همان مقدار بزرگ و یا کوچک می شود اما واریانس با مجذور عدد ثابت تغییر می کند. به عنوان مثال اگر متوسط طول قد دانش آموزان یک کلاس 70/1 متر و انحراف معیار قد آنها از متر باشد و بخواهیم واحد اندازه گیری طول را 1/0 متر به سانتی متر تغییر دهیم میانگین داده های جدید 170 (100 ´ 70/1)، انحراف معیار آنها 10 (100 ´ 1/0) و واریانس آنها 100 (100=000/10 ´ 01/0=1002 ´ واریانس قبلی) خواهد بود.